سرشماری همراه انقلاب شناسایی پلیس آگاهی

سرشماری: همراه انقلاب شناسایی پلیس آگاهی دستگیری مجرم اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی دونده های خندان انرژی کمتری مصرف می کنند

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، دونده هایی که در طول دوی استقامت لبخند می زنند انرژی کمتری مصرف می کنند و آرامش بیشتری دارند. 

دونده های خندان انرژی کمتری مصرف می کنند

دونده های خندان انرژی کمتری مصرف می کنند

عبارات مهم : انرژی

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، دونده هایی که در طول دوی استقامت لبخند می زنند انرژی کمتری مصرف می کنند و آرامش بیشتری دارند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس الرت، جهت ورزشکاران در هر سطحی، استقامت یا توانایی فرد ورزشکار در تحمل ورزش منتخب خود، از عوامل فیزیکی و روانی تشکیل می شود.

دونده های خندان انرژی کمتری مصرف می کنند

عوامل فیزیولوژیکی مشمول بر آمادگی قلبی و عروقی و نحوه مصرف انرژی به وسیله ورزشکاراست.

از سوی دیگر، عوامل روانی عبارتند از تلاش ادراک شده است که به احساس ورزشکار از میزان مشکل تلاش خود در جریان یک فعالیت گفته می شود.هرچه تلاش ادارک شده است ورزشکار از انجام یک فعالیت پایین تر باشد، انجام آن فعالیت جهت وی راحت تر احساس می شود.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، دونده هایی که در طول دوی استقامت لبخند می زنند انرژی کمتری مصرف می کنند و آرامش بیشتری دارند. 

از همه مهمتر، هر راهکاری که میزان تلاش ادارک شده است ورزشکار را از انجام یک فعالیت کم کردن دهد بطور کلی تاثیر مثبتی بر عملکرد استقامتی وی دارد. یک راهکار جهت این عنوان می تواند دستکاری عمدی بیان صورت فرد باشد.

اکنون نتیجه های یک تحقیق نشان داده است که لبخند زدن مداوم در قیاس با اخم کردن می تواند تلاش ادارک شده است در جریان فعالیت فیزیکی را کم کردن دهد.

محققان در این مطالعه از 24 دونده در سطح باشگاه، درخواست کردند که چهار بلوک شش دقیقه ای را بر روی یک تردمیل بدوند.

دونده های خندان انرژی کمتری مصرف می کنند

ورزشکاران باید هر بلوک شش دقیقه را پشت سر هم می دویدند و بین هر بلوک دو دقیقه استراحت می کردند.

افراد شرکت کننده باید در طول دویدن یا لبخند می زدند و یا اخم می کردند ؛ همچنین هر شرکت کننده یک ماسک تنفسی داشت که به محققان اجازه می داد میزان مصرف اکسیژن آنها را در طول دو اندازه بگیرند.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، دونده هایی که در طول دوی استقامت لبخند می زنند انرژی کمتری مصرف می کنند و آرامش بیشتری دارند. 

محققان با اندازه گیری اکسیژن مصرفی ورزشکاران، میزان انرژی مصرفی آنها را در طول دو محاسبه می کردند. همچنین محققان بعد از هر دو از افراد شرکت کننده درخواست کردند تا شماره ای را در زمینه تصویر العمل هایی ادارک شده است خود در طول این شش دقیقه دو گزارش دهند.

یکی از یافته های مهم این تحقیق این بود که افراد شر کت کننده ای که در هنگام دو لبخند می زدند انرژی کمتری در طول دو مصرف کرده بودند بطوریکه میزان انرژی مصرفی این افراد در طول دو در قیاس با افرادی که در طول دو اخم کرده بودند 2.8 درصد و در قیاس با افرادی که در طول دو شرایط ادراکی عادی داشتند 2.2 درصد کمتر بود.

دونده های خندان انرژی کمتری مصرف می کنند

همچنین این مطالعه نشان داد که میزان تلاش ادارک شده است ورزشکاران از دویدن در هنگامیکه اخم داشتند بالاتر از زمانی بود که لبخند می زدند.

واژه های کلیدی: انرژی | دونده | لبخند | فعالیت | محققان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs